Közérdekű - I - 9 Költségvetési szervek

Költségvetési szerv neve: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.        

Telefonszám: 06 73/580-900

Fax: 06 73/580-900       

E-mail: hivatal[at]sellye[dot]hu

Honlap: https://sellye.hu/hivatal

 

Költségvetési szerv vezetője: dr. Nóránt Tímea, jegyző

Telefonszám: 06 73/580-900/12-es mellék

E-mail: jegyzo[at]sellye[dot]hu

 

A költségvetési szerv közfeladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal látja el az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel való együttműködésének összehangolásában, valamint ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

 

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjától Sellye székhellyel alakult meg. A Közös Hivatal ellátási területe – a régi Polgármesteri Hivataléhoz képest – módosult, kivált ugyanis Drávasztára, és csatlakozott Drávafok, Bogdása, Markóc Községek Önkormányzata. Illetékességi területünk ezzel immár kilenc települési önkormányzatra (Drávaiványi, Kákics, Marócsa, Okorág, Sósvertike, Drávafok, Bogdása, Markóc és Sellye) terjedt ki. A három csatlakozó önkormányzat – a szervezetileg a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó - Kirendeltséget tartott fenn Drávafok községben, a régi körjegyzőség épületében. A három település lakosságát a Drávafoki Kirendeltségen szolgálták ki a munkatársak. 

 

A Baranya Megyei Kormánymegbízott az Mötv.85.§.(3a) pontja alapján BAB/4/1382-25/2019. számú, 2020. január 1. napján megküldött határozatával Felsőszentmárton, Drávasztára, Drávakeresztúr településeket a sellyei járáson belüli Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz jelölte ki, mellyel illetékességi terület immáron már tizenkét település önkormányzatára terjed ki.  A Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról, és fenntartásáról szóló megállapodás az alábbi linken ismerhető meg:

a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás.

 

Az újonnan csatlakozó önkormányzatok lakosságának kiszolgálása a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőszentmártoni Kirendeltségén történik. A Hivatal - a Kirendeltségeket is beleértve – 40 fős létszámkerettel gondoskodik feladatai ellátásáról.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal szervezete az alábbiak szerint épül fel:

 

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Költségvetési szerv neve: Sellyei Család- és Gyermekjóléti Központ 

Székhely: 7960 Sellye, Erdély utca 4.

Telefonszám: 06 73/480-163

E-mail: sellyekozpont[at]gmail[dot]com

 

Költségvetési szerv vezetője: Szekeresné Spang Lívia Katalin

Telefonszám: 06 73/480-163

E-mail: sellyekozpont[at]gmail[dot]com

 

A költségvetési szerv közfeladatát a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64.§-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 39-40.§-a alapján látja el.

 

Az intézmény az ellátási területén élő, szociális, életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást.

Célja a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával: az egyének és családok, társadalmi csoportok, közösségek életében jelentkező problémák feltárása; a problémák kialakulásának megelőzése; kiváltó okok feltárása; krízishelyzetek kezelése; a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése; életvezetési képességének megőrzésének támogatása.

Végső cél, hogy a szakember képessé tegye a klienseket az önálló életvitelre, emberi méltóságuk megtartására, segítve őket abban, hogy a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaként élhessék életüket.

Az alkalmazott tevékenység egyszerre korrektív és preventív jellegű, mely direkt és indirekt módszerek alkalmazásával valósítható meg.

A segítő szakember felelőssége, hogy birtokolja az adott szakterületre, az intézményrendszer működésére, forrásaira, lehetőségeire és korlátaira vonatkozó ismereteket; pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, közigazgatási és jogi ismeretekre támaszkodva végezze segítő tevékenységét a kliens és családja érdekében.

Az Intézmény a Sellyei járás területén látja el a jogszabályban előírt, hatósági jellegű feladatot, valamint a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Sellye, Kákics, Okorág, Marócsa, Drávalványi, Sósvertike, Bogdása, Drávafok, Markóc, Felsőszentmárton, Drávakeresztúr, Drávasztára) a családsegítői feladatokat.

A feladatellátás szervezetileg elkülönült szakmai egységekben történik a központ estében esetmenedzserek és szolgálat esetében családsegítők és családsegítő asszisztens foglalkoztatásával.

 

Az intézmény Alapító okirata

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Költségvetési szerv neve: Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király utca 53.      

Telefonszám: 06 73/ 580-035, 06 30/215-35-59, 06 70/542-33-88          

Fax: 06 73/ 580-038      

E-mail: sellyemuvhaz[at]gmail[dot]com

Költségvetési szerv vezetője: Kolat Irén

Telefonszám: 06 70/542-33-88

E-mail: sellyemuvhaz[at]gmail[dot]com

 

A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A szerv ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és más vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat.

 

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény – önkormányzati fenntartású, 2012. júliusától integrált közművelődési intézmény.  Előtte 2008. és 2012. között Sellye Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás alapján, egy vállalkozás látta el a Művelődési Ház és az akkor még működő Ormánság Televízió (a helyi médium 2011-ben, az anyagi források hiánya miatt megszűnt) közművelődési és műsorszolgáltatási feladatait. Ebben a négy és fél éves időszakban a Városi Könyvtár és a Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely részben önállóan tevékenykedett. 
A teljes szerkezeti átalakítást megelőzően, 1997 – 2007 közötti időszakban, szintén összevont létesítményként (Művelődési Ház, Könyvtár, Múzeum, Sportcsarnok, Sportpálya, „Ormányság TV”) – közel tíz évig látta el nem csak a település, hanem a kistérség közművelődési feladatait.

A múlt hagyományaira épülő, de újonnan alakult intézményünk feladata a közösségépítés, valamennyi városi megemlékezés, ünnepség, stb. események mellett az ún. nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása is, melyek közül ki kell emelni a minden évben megrendezésre kerülő Pünkösd az Ormánságban (“Ormánysági Napok” folytatásaként), a Város Napja, az Ormánsági Fehérhurka Fesztivál és a „Kincsek között élünk” - Kerékpártúra az Ormánságban rendezvény sorozatokat.

2000-ben Szigetvárról Sellyére települt át a Retina Nemzetközi Videó- és Filmfesztivál, ami 2003-ig évről-évre megrendezésre került városunkban.
A helyi nagyrendezvények közül a Város Napján igyekszenek köszönteni azokat a sellyei, vagy Sellyéről elszármazott embereket, akik sokat tettek a település fejlesztéséért.
Pályázati forrásokból valósulhatott meg az a beruházás, melynek eredményeképp felépült az új Ormánság Közösségi Ház, új homlokzatot nyert, és belülről is megújult a Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely, Skanzen és a Városi Könyvtár, javult Sellye városképe, kulturális infrastruktúrája.
A Városi Könyvtár nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít Sellye város, térsége és a vármegye lakosságának ellátása érdekében. Folyamatosan gyűjti a település helyismereti vonatkozású dokumentumait. Állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek. Állományának túlnyomó részét kölcsönzi, a helyben használható dokumentumokhoz biztosítja a hozzáférést. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

A könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiscsoportos foglalkozásokat tart az általános iskolai diákok számára, valamint óvodás csoportoknak. Végzi, illetve szervezi a településen élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó lakosság könyvtári ellátását.

Könyvtár nyitva tartás:

Hétfő:               Zárva
Kedd:               07:30-16:00
Szerda:            07:30-14:00
Csütörtök:       07:30-18.00
Péntek:            07:30-13:30
Szombat:        10:00-12:00

A Múzeum egész évben látogatható. Az itt található Múzeumgalériában állandó helyet kapott az „Üdvözlet Sellyéről” című fotókiállítás, mely településünk (több száz évet átölelő) múltjáról ad információt, ízelítőt. A kiállítás anyagát lelkes Sellyeiek, és Sellyéről elszármazottak segítségével Bozsits József állította össze.

2023-ban pályázati forrásból megújult a Kiss Géza életét és munkásságát bemutató állandó kiállításunk.       
A Múzeum épülete mögött, az udvarban szabadtéri kiállítás látogatható, a térségben egyedül álló turisztikai értékkel rendelkező skanzen. Itt látható a talpas ház, ólas pajta és méhes, gabonatároló és harangláb, és a munkaeszközökkel felszerelt kovácsműhely. A talpas házban eredeti berendezési tárgyak találhatók. Az itt kiállított eszközök segítségével a látogatók pontos képet kaphatnak az ormánsági emberek nehéz, fáradságos munkájáról, mindennapjaikról.

Kiss Géza Múzeum nyitva tartás:
Hétfő:              Zárva
Kedd:              07:30-16:00
Szerda:            07:30-14:00
Csütörtök:       07:30-18.00
Péntek:            07:30-13:30
Szombat:         10:00-12:00

Csoportokat a nyitvatartási időn kívül előzetes bejelentkezéssel tudnak fogadni.
 

Az Ormánság Közösségi Házban fórumok, klubfoglalkozások, szakkörök, a helyi civil szervezetek összejövetelei zajlanak heti rendszerességgel.
A közösségi Ház közművelődési feladatai továbbá az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése, különösen építve öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, ízlésformáló csoportfoglalkozásokra. Sellye és az Ormánság tájegység hagyományainak gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása, gazdagítása (néptánc, népzene, kórus, lakodalmi szokások, stb. felelevenítése). A nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolása, hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések támogatása. Közreműködés a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamok szervezése meghatározott ismeretek átadása, készségek, képességek fejlesztése érdekében. A városi rendezvények megszervezésében kulcsfontosságú szerepvállalás; a műsorok, versenyek, kiállítások lebonyolítása, ill. koordinálása – szükség esetén külső segítők részvételével. Kiállítások berendezése, látogatók fogadása. A helyi társadalom önszerveződő csoportjainak, egyesületeinek rendszeres találkozásaira, nagy létszámú rendezvényeinek a helyszín biztosítása. Kézműves foglalkozások működtetése gyermek és felnőtt érdeklődők számára. Pályázatok segítségével megvalósítható programok megszervezése, levezetése. A nagyterem, a kis terem, büfé, konyha, a kiállító terem bérbeadása.

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állandó foglalkoztatottainak létszáma 4 fő:

  • 1 fő intézményvezető,
  • 1 fő közművelődési szakember,
  • 1 fő könyvtáros,
  • 1 fő kulturális intézményi szaktechnikus (múzeumi munkatárs).

 

Az intézmény Alapító okirata.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Költségvetési szerv neve: Ormánság Egészségügyi Központ

Székhely:    7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 1/A.        

Telefonszám: 06 73/580-044, 06 73/580-045    

E-mail: info[at]oekp[dot]hu

Költségvetési szerv vezetője: Radnai Krisztina megbízott vezető

Telefonszám: 06 73/580-044, 06 73/580-045    

E-mail: info[at]oekp[dot]hu

 

A költségvetési szerv közfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. §-a, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, valamint szakellátások és egynapos ellátások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel jogszabály alapján szerződésben rögzítettek szerint.

 

A 2023. évi LIII. törvény 40.§-a egy új rendelkezést iktatott be az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénybe. Ez a 244/K. § volt, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

 

„244/K.§ (1) A települési önkormányzat legkésőbb 2024. június 30. napjáig köteles gondoskodni arról, hogy a tulajdonában álló gazdasági társasági formában működő járóbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények a 152. § (4) bekezdésének megfelelően kizárólag költségvetési szervként működjenek tovább.”

 

A megadott határidőn túl nem ebben a formában működő szolgáltatók már nem kaphatnak állami támogatást, így a szolgáltatás ellehetetlenül.

 

A Sellyén, Vajszlón és térségében élő emberek számára az általános járóbeteg szakellátási feladatokat eddig "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. (székhelye: 7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.) látta el.

 

A fenti törvénymódosítás miatt a járóbeteg szakellátás a jövőben kizárólag a feladat költségvetési szerv részére történő átadással biztosítható. Az átadás folyamatát és lépéseit az államháztartási törvény szabályozza.

 

A szükséges folyamat elvégzése és az ellátás biztonsága érdekében Sellye Város Önkormányzatának képviselő-testülete a törvénynek megfelelően az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság államháztartási törvény szerinti megszüntetéséről, valamint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 1/2024.(I.29.) számú rendeletével döntött arról, hogy az Nkft. 2024. április 30. nappal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9/A. alcíme alapján jogutódlással megszűnik.

 

A rendelet az Áht. előírásainak megfelelően kiterjedt arra is, hogy az Nkft. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében, a jelenleg hatályos feladatellátási megállapodásban meghatározott általános járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódó feladatait alaptevékenységként egy újonnan létrehozott költségvetési szerv, az Ormánság Egészségügyi Központ fogja ellátni.

 

Az intézmény Alapító okirata