Közérdekű - I - 8 Közalapítványok

Közalapítvány neve: „Együtt az Idősekért" Közalapítvány

Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király utca 79.

Kuratórium elnöke: Papp Orsolya Éva, 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 32.

Telefonszám: 06 20/295-9030

 

A kuratórium további tagjai:

Dudás Gyula (születési hely, idő: Drávasztára, 1947. szeptember 24; anyja neve: Muturicz Katalin) 7960 Sellye, József Attila u. 2/a.

Cserneczky Istvánné (születési név: Répás Ilona Edit, születési hely, idő: Csányoszró, 1949. július 9., anyja neve: Kovács Irén) 7960 Sellye, Árpád u. 9.

 

Az alapítvány célja és tevékenysége:

Az Alapítvány  célja a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§. (1) bekezdés 4. pontja szerint az  egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások , valamint az (1) bek.8.és 8.a. szerinti gyermekjóléti és szociális  szolgáltatások és ellátások színvonalának emelése.

Ezen belül feladatai:

  • A testi-, lelki egészségvédelem  területén, különösen az elsődleges prevencióban , de a másod- illetve harmadlagos prevenció területén dolgozó szakemberek összefogása, munkafeltételeik javítása a lakosok egészségmegóvása területén kifejtett munkájuk erősítéseként, hatékonyságának javítása érdekében,
  • Elsősorban Sellye Város területén  , de szükség és igényesetén az  Ormánság déli részé is a betegségmegelőző-, és mentálhigiénés ismeretek terjesztése, szűrővizsgálatok, programok szervezése, egészségnevelési teendők ellátása
  • A lakosság széles rétegeinek az egész életet átfogó – születéstől a halálig  tartó – testi-lelki egészségvédő rendezvények, tréningek, önsegítő közösségek létrehozása. segítése, támogatása (pl: magas vérnyomásosok, daganatosok, tiniklub , drogellenes klub )
  • a sellyei idős, szociálisan rászoruló lakosok  támogatása,
  • minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az idős emberek szociális, egészségügyi , jóléti, kulturális ellátását, velük és értük való társadalmi törődést, megbecsülésüket, közérzetük javítását, hasznosság tudatul erősítését  szolgálja
  • Az önhibájukon kívül szociális krízis-helyzetbe kerültek támogatása
  • A Sellyei Gondozási Központ  részére hosszú távú megállapodás alapján a feladatellátást szolgáló vagyontárgyak biztosítása ,
  • az életkoruk, egészségi állapotuk vagy testi fogyatékosságuk miatt gondozásra szorulók ellátásának biztosítását szolgáló feltételek javítása,
  • a lehetőségek szerint a meglévő gondozási formák fejlesztése.