Közérdekű - I - 7 Gazdálkodó szervezetek

A vállalkozás teljes neve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

Alakulás időpontja:  1995. november 1.

Alakulás társasági formája: Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-063422

Tulajdonosok: Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Székhely:  7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Telephely: -

Adószám: 11360755-2-02

Telefonszám: 06 73/580-003

E-mail: skbkft[at]gmail[dot]compatko[at]sellye[dot]hu

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók

Bankszámlaszám: 11731128-20001694 

Törzstőke: 6 000 000,- Ft készpénz

Ügyvezető: Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.

Törvényes képviselő: Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.

Fő tevékenység: zöldterület-kezelés

Könyvvezetést végző cég:  -

Felügyelő Bizottság: működik, 3 tagú

  

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzat gyakorolja. A Kft. jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft.

 

A Kft. tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartoznak.

Jelenleg társaságunk fő tevékenységi köre: zöldterület-kezelés, közterület-karbantartás, belterületi utak síkosság-mentesítése.

 

Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban:

ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkfenntartás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartásakor felmerülő többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, szálláshely-szolgáltatás, sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati és egyéb projektek menedzselése, megvalósítása.

 

Társaságunk fő tevékenységi köre megváltozott az előző évekhez képest, mivel az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünktől 2012. június 30.-án.

 

2020 évben az alábbi fő feladatok ellátását, megvalósítását biztosítjuk:

 • Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosságmentesítés

Fő tevékenységünk Sellye Város közterületének karbantartása, zöldfelület kezelése, gondozása, síkosság-mentesítése.

 • Parkgondozás

Ennek keretében biztosítjuk a Sellyei Kastélypark gondozását, folyamatos fűnyírást, faápolást, növények, virágok betelepítését, pótlását, a sétautak tisztán tartását, lombok összegyűjtését, stb.

 • Lakásgazdálkodás

Ennek keretében biztosítjuk az önkormányzati tulajdonú szolgálati és szociális célú bérlakások kezelését, karbantartását, felújítását. Az éves lakbér bevételekből kerül finanszírozásra az aktuális évben fejlesztési terv szerint elvégzendő karbantartások, felújítások megvalósítása.

 • Termálfürdő üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk a Sellye Városi Termálfürdő éves üzemeltetését és a szálláshely-szolgáltatás működtetését üzemeltetési tervben meghatározottak szerint végrehajtva.

 • Temetőüzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város köztemetőinek (katolikus, református, izraelita temető) üzemeltetését, amelyet külön kegyeleti, közszolgáltatási szerződés alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás és a temető üzemeltetési bevételei segítségével. A temetőgondnoki feladatok ellátását végző munkavállaló startmunka program keretein belül foglalkoztatjuk.

 • Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

 • Projektmenedzsment feladatok

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humánerőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2020 évben rendelkezünk több pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződéssel, amelynek a bevételei részben a többletmunkát, részben a működésünket finanszírozza. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

 • Egyéb feladatok

További feladatok, mint például területrendezési munkálatok, kaszálási munkák, szolgáltatói irodai, kommunikációs és marketing tevékenység nyújtása, sokszorosítási, nyomtatási, scannelési, szórólap-plakátkészítési, névjegykártya készítési irodai szolgáltatások nyújtása egyéb feladataink közé sorolható.

 

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:

Cégpolitika:

Sikeres üzletmenetet biztosítani társaságunknak a szerződésekben vállalt követelmények, szakmai előírások, szabályok maradéktalan betartása mellett. Az önkormányzati közfeladatok megfelelő színvonalú ellátásának biztosítása a lakosság elégedettségének elérése érdekében. A társaság tevékenységének maximális kiaknázása, kapacitások lehető leghatékonyabb kihasználása, tevékenységi kör bővítése reális és vállalható feladatok megszervezésével a társaság profitmaximalizálásának érdekében.

Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen megpályázni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon.

 

Rövid távú célok:

 • stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
 • pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
 • nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal,
 • stabil humánerőforrást teremteni a kft.ben, megbízható, lendületes, hatékony szellemi és fizikai munkaerőt alkalmazni.

 

Hosszú távú célok:

 • bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
 • bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
 • stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
 • pályázatokat realizálni a közterületkarbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre,
 • önálló, stabil finanszírozási hátteret teremteni,
 • függetlenedni az önkormányzati forrásigénytől,
 • tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

 

Képviselésre jogosult személy:

Patkó László (ügyvezető igazgató) havi jövedelme: bruttó 360.000,- Ft

(végkielégítés, felmondási idő: Mt. szerint)

 

Felügyelőbizottság:

Tönkő Péter (elnök) megbízási díja: 10.000,- Ft/hó

Szecsei Béla (tag) megbízási díja: 5.000,- Ft/hó

Répás Dániel (tag) megbízási díja: 5.000,- Ft/hó