Közérdekű - I - 6 Felügyelt közfeladatot ellátó szervek

Intézmény neve: Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Intézmény címe: 7960 Sellye, Erdély utca 4.

Telefonszám: 06 73/480-163

Intézményvezető: Szekeresné Spang Lívia Katalin

Intézmény jellege: Szociális intézmény

E-mail: sellyekozpont[at]gmail[dot]com

 

A szolgáltatást Sellye székhellyel működő, Sellyei Város által fenntartott Sellye Család —és Gyermekjóléti Központ látja el.

Az intézmény az ellátási területén élő, szociális, életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást.

Célja a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával: az egyének és családok, társadalmi csoportok, közösségek életében jelentkező problémák feltárása; a problémák kialakulásának megelőzése; kiváltó okok feltárása; krízishelyzetek kezelése; a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése; életvezetési képességének megőrzésének támogatása.

Végső cél, hogy a szakember képessé tegye a klienseket az önálló életvitelre, emberi méltóságuk megtartására, segítve őket abban, hogy a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaként élhessék életüket.

Az alkalmazott tevékenység egyszerre korrektív és preventív jellegű, mely direkt és indirekt módszerek alkalmazásával valósítható meg.

A segítő szakember felelőssége, hogy birtokolja az adott szakterületre, az intézményrendszer működésére, forrásaira, lehetőségeire és korlátaira vonatkozó ismereteket; pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, közigazgatási és jogi ismeretekre támaszkodva végezze segítő tevékenységét a kliens és családja érdekében.

Az Intézmény a Sellyei járás területén látja el a jogszabályban előírt, hatósági jellegű feladatot, valamint a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Sellye, Kákics, Okorág, Marócsa, Drávalványi, Sósvertike, Bogdása, Drávafok, Markóc, Felsőszentmárton, Drávakeresztúr, Drávasztára) a családsegítői feladatokat.

A feladatellátás szervezetileg elkülönült szakmai egységekben történik a központ estében esetmenedzserek és szolgálat esetében családsegítők és családsegítő asszisztens foglalkoztatásával.

Az intézmény Alapító okirata.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Intézmény neve: Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Intézmény rövidített neve: Ormánsági Tücsök Óvoda

Intézmény neve horvát nyelven: Ormánságske  Vrtić "Cvrčak",  Jaslice i Kuhinja

Intézmény címe:  7960 Sellye, Széchenyi u. 1.

Telefonszám: 06 73/ 480-277

Fax: 06 73/ 580-038

Intézményvezető: Kudar Mónika

Intézmény jellege: Köznevelési intézmény

Email: tucsokovoda[at]freemail[dot]hu

 

Fenntartó adatai:

Név:  Sellye Térségi Intézményi Társulás

Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.

Képviselő: Nagy Attila, elnök

E-mail:  hivatal[at]sellye[dot]hu

Telefon: 06 73/580-900

Fax:  06 73/580-900

Honlap: https://www.sellyeovoda.hu

Feladatellátási helyek:

  • Cím: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1.- óvoda, bölcsőde, konyha
  • Cím: 7960 Sellye, Zrínyi utca 13.- konyha

 

Az intézmény Alapító okirata

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Intézmény neve: Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Intézmény címe: 7960 Sellye, Mátyás király utca 53.   

Telefonszám: 06 73/ 580-035, 06 30/215-35-59, 06 70/542-33-88          

Fax: 06 73/ 580- 038     

Intézményvezető: Kolat Irén

Intézmény jellege: Közművelődési intézmény

E-mail: sellyemuvhaz[at]gmail[dot]com

 

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény – önkormányzati fenntartású, 2012. júliusától integrált közművelődési intézmény. Előtte 2008. és 2012. között Sellye Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás alapján, egy vállalkozás látta el a Művelődési Ház és az akkor még működő Ormánság Televízió (a helyi médium 2011-ben, az anyagi források hiánya miatt megszűnt) közművelődési és műsorszolgáltatási feladatait. Ebben a négy és fél éves időszakban a Városi Könyvtár és a Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely részben önállóan tevékenykedett. 
A teljes szerkezeti átalakítást megelőzően, 1997 – 2007 közötti időszakban, szintén összevont létesítményként (Művelődési Ház, Könyvtár, Múzeum, Sportcsarnok, Sportpálya, „Ormányság TV”) – közel tíz évig látta el nem csak a település, hanem a kistérség közművelődési feladatait.

A múlt hagyományaira épülő, de újonnan alakult intézményünk feladata a közösségépítés, valamennyi városi megemlékezés, ünnepség, stb. események mellett az ún. nagyrendezvények szervezése és lebonyolítása is, melyek közül ki kell emelni a minden évben megrendezésre kerülő Pünkösd az Ormánságban (“Ormánysági Napok” folytatásaként), a Város Napja, az Ormánsági Fehérhurka Fesztivál és a „Kincsek között élünk” - Kerékpártúra az Ormánságban rendezvény sorozatokat.

2000-ben Szigetvárról Sellyére települt át a Retina Nemzetközi Videó- és Filmfesztivál, ami 2003-ig évről-évre megrendezésre került városunkban.
A helyi nagyrendezvények közül a Város Napján igyekszenek köszönteni azokat a sellyei, vagy Sellyéről elszármazott embereket, akik sokat tettek a település fejlesztéséért.
Pályázati forrásokból valósulhatott meg az a beruházás, melynek eredményeképp felépült az új Ormánság Közösségi Ház, új homlokzatot nyert, és belülről is megújult a Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely, Skanzen és a Városi Könyvtár, javult Sellye városképe, kulturális infrastruktúrája.
A Városi Könyvtár nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít Sellye város, térsége és a vármegye lakosságának ellátása érdekében. Folyamatosan gyűjti a település helyismereti vonatkozású dokumentumait. Állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek. Állományának túlnyomó részét kölcsönzi, a helyben használható dokumentumokhoz biztosítja a hozzáférést. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

A könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiscsoportos foglalkozásokat tart az általános iskolai diákok számára, valamint óvodás csoportoknak. Végzi, illetve szervezi a településen élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó lakosság könyvtári ellátását.

Könyvtár nyitva tartás:

Hétfő:              Zárva
Kedd:               07:30-16:00
Szerda:            07:30-14:00
Csütörtök:       07:30-18.00
Péntek:            07:30-13:30
Szombat:         10:00-12:00

A Múzeum egész évben látogatható. Az itt található Múzeumgalériában állandó helyet kapott az „Üdvözlet Sellyéről” című fotókiállítás, mely településünk (több száz évet átölelő) múltjáról ad információt, ízelítőt. A kiállítás anyagát lelkes Sellyeiek, és Sellyéről elszármazottak segítségével Bozsits József állította össze.

2023-ban pályázati forrásból megújult a Kiss Géza életét és munkásságát bemutató állandó kiállításunk.       
A Múzeum épülete mögött, az udvarban szabadtéri kiállítás látogatható, a térségben egyedül álló turisztikai értékkel rendelkező skanzen. Itt látható a talpas ház, ólas pajta és méhes, gabonatároló és harangláb, és a munkaeszközökkel felszerelt kovácsműhely. A talpas házban eredeti berendezési tárgyak találhatók. Az itt kiállított eszközök segítségével a látogatók pontos képet kaphatnak az ormánsági emberek nehéz, fáradságos munkájáról, mindennapjaikról.

Kiss Géza Múzeum nyitva tartás:
Hétfő:              Zárva
Kedd:              07:30-16:00
Szerda:            07:30-14:00
Csütörtök:       07:30-18.00
Péntek:            07:30-13:30
Szombat:         10:00-12:00

Csoportokat a nyitvatartási időn kívül előzetes bejelentkezéssel tudunk fogadni.
 

Az Ormánság Közösségi Házban fórumok, klubfoglalkozások, szakkörök, a helyi civil szervezetek összejövetelei zajlanak heti rendszerességgel.
A közösségi Ház közművelődési feladatai továbbá az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése, különösen építve öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, ízlésformáló csoportfoglalkozásokra. Sellye és az Ormánság tájegység hagyományainak gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása, gazdagítása (néptánc, népzene, kórus, lakodalmi szokások, stb. felelevenítése). A nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolása, hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések támogatása. Közreműködés a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamok szervezése meghatározott ismeretek átadása, készségek, képességek fejlesztése érdekében. A városi rendezvények megszervezésében kulcsfontosságú szerepvállalás; a műsorok, versenyek, kiállítások lebonyolítása, ill. koordinálása – szükség esetén külső segítők részvételével. Kiállítások berendezése, látogatók fogadása. A helyi társadalom önszerveződő csoportjainak, egyesületeinek rendszeres találkozásaira, nagy létszámú rendezvényeinek a helyszín biztosítása. Kézműves foglalkozások működtetése gyermek és felnőtt érdeklődők számára. Pályázatok segítségével megvalósítható programok megszervezése, levezetése. A nagyterem, a kis terem, büfé, konyha, a kiállító terem bérbeadása.

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állandó foglalkoztatottainak létszáma 4 fő:

  • 1 fő intézményvezető,
  • 1 fő közművelődési szakember,
  • 1 fő könyvtáros,
  • 1 fő kulturális intézményi szaktechnikus (múzeumi munkatárs).

Az intézmény Alapító okirata.