Településképi bejelentés

Tájékoztatás településképi bejelentésről

Vonatkozó jogszabályok:

  • - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezet 18./C szakasz
  • - településkép védelméről szóló Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének 21/2017. (XII.29.) rendelete, amelyből az alábbiakat emelem ki:

„1. Rendelkezés a településképi bejelentési eljárásról

38.§ (1) A Polgármester települési bejelentési eljárást folytat le a Város közigazgatási területére
vonatkozóan
a) közterületen információs célú berendezésnek minősülő építmény építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása
b) magánterületen közterületről észlelhető módon, vagy épület közterületről látható homlokzatán információs célú berendezés vagy tájékoztató eszköz elhelyezése esetén.

(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott papíralapú bejelentésre indul. A bejelentéshez 1 példány papíralapú dokumentációt és a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.

(3) A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentő nevét,
b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése megjelölését,
d) a tervezett információs célú berendezés, tájékoztató eszköz helyét, a telek helyrajzi számát,
e) az információs célú berendezés, tájékoztató eszköz elhelyezésének tervezett időtartamát.

(4) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti műszaki tervet és leírást kell mellékelni.
39.§ A Polgármester a kérelem beérkezését követő 15 napon belül hatósági határozatban
a) a tervezett információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezést- feltétel meghatározásával vagy anélkül- tudomásul veszi, ha a bejelentés
aa) megfelel a 38.§ (2) - (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és
ab) a tervezett információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezése illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek,
b) megtiltja a tervezett információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezését, és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés
ba) nem felel meg a 38.§ (2) - (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy
bb) információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe vagy nem felel meg a településképi követelménynek.

40.§ A Polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,
a) információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti amegyei kormányhivatalt.”