FELHÍVÁS ÉLELMISZERCSOMAG IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSÁRA

F E L H Í V Á S

Értesítjük a lakosságot, hogy Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete természetbeni támogatásként KÉRELEMRE ÉLELMISZERCSOMAGOT BIZTOSÍT.

A jogosultság részletes feltételeit a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet 32. §-a tartalmazza, amely az njt.hu oldalon, az önkormányzat honlapján, valamint a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető.

 

A jogosultság alapfeltételei:

  • a juttatás kizárólag kérelem alapján adható, a kérelemhez csatolni kell rendszeres jövedelem esetén a 30 napnál nem régebbi havi jövedelemigazolást /nyugdíjszelvényt, nem rendszeres jövedelem és vállalkozásból származó jövedelem esetén az előző 12 hó havi átlagáról szóló igazolást  
  • juttatásban részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500.- Ft-ot)

 

A havi jövedelmet igazoltnak tekintjük, amennyiben

-  a kérelem benyújtásának időpontjában lakásfenntartási támogatásban részesül

-  a kérelem benyújtásának időpontjában rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesül

-  a kérelem benyújtásának időpontjában rendszeres gyógyszertámogatásban  részesül

-  a kérelem benyújtásának időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

- a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül létfenntartási vagy rendkívüli támogatásban részesült és a család jövedelmi viszonyaiban bejelentés köteles változás nem állt be.

 

A kérelem a rendelet mellékletét képező nyomtatványokon igényelhető, amelyek a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán rendelkezésre állnak, illetve az alábbi linken tölthető le: NYOMTATVÁNY.

A kérelmek csak szabályosan kitöltve és a kötelező mellékletekkel együtt érvényesek.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. november 25.

 

Kérelem benyújtásának helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata.

                                              

   Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete