Álláspályázat: Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ Intézményvezető

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

 intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.12.01.-től 2026.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7960 Sellye, Erdély utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ jogszerű vezetése, szakmai tevékenységének tervezése és szervezése, irányítása és ellenőrzése. A munkáltatói jogkör gyakorlása az alkalmazottai felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában előírt felsőfokú szakirányú képesítés,
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • szociális szakvizsga, vagy annak a kinevezést követő 2 éven belüli megszerzésének vállalása, vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat vagy doktori cselekmény alapján doktori cím
 • a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 •  vezetői gyakorlat
 • szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  részletes szakmai önéletrajz
 •  iskolai végzettséget és szakképzettséget valamint az egyéb feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumok másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • a hátrányos Sellyei Járás jellegéhez igazodó szakmai vezetői koncepció, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;
 •  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat
 •  a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum ( pl: munkáltatói igazolás)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szalóky Ildikó jegyző nyújt, a 73/580-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottság személyes meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsor alapján, Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázatok elbírálása a beérkezett pályázatok alapján folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: