Álláspályázat Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető munkakörre

 

Baksa Község Önkormányzata

 

                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7960 Sellye, Erdély u. 4.

Baranya megye, 7834 Baksa, Petőfi utca 5.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a felelős költségvetési gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása az alapító okirat szerint. Az intézmény dolgozóinak szakmai munkájának összehangolása, valamint családgondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, illetve szakképzettség a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pont 1. pontjának, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének előírásai szerint.,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • szociális szakvizsga, vagy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben előírt vezetőképzés teljesítése
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyermekvédelmi vagy szociális intézményben szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

 

 • szociális szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program
 • iskolai végzettségről, illetve szakképzettségről, valamint a szakmai gyakorlatról szóló igazolás
 • büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll közügyektől, foglalkoztatástól, vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a jogszabályban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez
 • nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti
 • nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület a pályázó személyét érintő ügyet nyílt-, vagy zárt ülésen tárgyalja

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor polgármester nyújt, a 72/211-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Baksa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7834 Baksa, Petőfi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAK/922/2020 , valamint a beosztás megnevezését: családsegítő/intézményvezető.

 

 • Személyesen: Baksai Közös Önkormányzati Hivatal, Baranya megye, Baksa 7834, Petőfi utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A magasabb vezetői megbízásról Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázat benyújtási határidejét követő első testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • baksa.hu - 2020. október 1.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.