Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


"Higgy a gyermekben! S érezze meg ezt határozottan rólad!" Kiss Géza

A Kiss Géza Általános Iskola nyolc évfolyamos, alapműveltséget biztosító képességfejlesztő kooperatív iskola. Az ide járó tanulók zeneiskolai képzésben vehetnek részt, tanulhatnak horvát nemzetiségi nyelvet, sportolhatnak és napköziotthonos ellátást is igénybe vehetnek. Sajátos nevelési igényű diákjaink jól képzett szaktanárok segítségével tanulhatnak.

Az intézmény beiskolázási körzete Tésenytől Felsőszentmártonig terjed. A régióban élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól jelentősen eltér, ezért a nevelő és oktatómunka során hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozás mellett az esélyegyenlőség megteremtésére, az előítélet mentes szemlélet kialakítására is. E célokat szolgálja többek között az évek óta működő integrációs és képesség kibontakoztató program, valamint a magyar nyelvű, cigány kisebbségi oktatás.

A műveltségközpontú oktatás helyére fokozatosan a kompetencia alapú pedagógia kerülhet az olvasás-szövegértés, matematikai, logikai, idegennyelvi és informatikai képességek fejlesztésével. Az iskola tapasztalt, ugyanakkor folyamatosan megújulni képes nevelőtestülettel dolgozik, ez tükröződik az eddig elért eredményekben is. Népszerű szakköreinek köszönhetően a szabadidő hasznos eltöltéséről is gondoskodik.

Az iskola és a tanulók országos és megyei sikereket értek el a horvát nyelv oktatásban, kézilabda és a labdarúgás sportágakban és különböző tantárgyi versenyeken. Az intézmény jó kapcsolatot ápol közvetett és közvetlen partnereivel, így például a horvátországi Grubisno Polje város általános iskolájával. Számítunk a fenntartó segítő támogatására és a gyermekek nevelésében a szülők együttműködésére. Az intézmény meghatározó tényezőként van jelen a város és a kistérség életében, biztos pontot jelentve, mind a nemzetiségi oktatást választó, mind a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, mind a szociális nehézségekkel küzdő családoknak.
 

Elérhetőségek


Igazgató: Orlovics Gyuláné
Cím: 7960 Sellye, Bodonyi u. 10.
Telefon: +36/73/480-065
Fax: +36/73/580-037
E-mail: iskola@sellye.hu
 VM DASZK, Szakképző Iskola - VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sellye


Az iskola 1964. óta áll a mezőgazdasági szakképzés szolgálatában, küldetése olyan szakemberek képzése, akik elméletben és gyakorlatban egyaránt rendelkeznek a korszerű növénytermesztési, állattenyésztési és vállalkozói ismeretekkel. Az iskola fontosnak tartja az agrárágazat nemzet-gazdaságban betöltött szerepét, képzési struktúrája a munkaerő-piaci igényekhez igazodik. A mezőgazdasági mellett több mint egy évtizede informatika szakmacsoportban is folyik az oktatás. Az elméleti oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket a korszerűen felszerelt és a közelmúltban bővített oktatási épület biztosítja.
A gyakorlati képzés főbb színterei a korszerűen felszerelt tanműhelyek, valamint az országos szinten is kiemelkedőnek minősített tangazdaság – 250 hektár termőföld, állattartótelep, korszerű munkagépek. Az iskolában nincs felvételi vizsga. A felvételt az általános iskolai eredmények és az egészségügyi alkalmasság határozzák meg. Nagy gondot fordítanak a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, ezért a csoportbontás mellett a korrepetálás lehetőségét is biztosítják, patrónus pedagógusok közreműködésével.

A diákok között minden évben van, aki a Szakma Kiváló Tanulója Verseny során elért eredményével szerez szakmunkás bizonyítványt. A szakmunkás tanulók a növénytermesztési, gépüzemeltető, gépkarbantartó valamint a gazda szakmák esetében ösztöndíjban részesülhetnek tanulmányi eredményük függvényében (10-30 ezer forint). Az ezt igénylő tanulóknak a volt Draskovich kastélyban lévő kollégiumban biztosítanak helyet, a vidékről bejáróknak és helyben lakóknak menzai ellátást is kínálnak. Az iskolában énekkar és fotószakkör működik, a sportolási lehetőségek is adottak . A diákok szabad idejükben megismerkedhetnek a lovaglással és a fogathajtással is. Az intézmény már két alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet, mert komoly gondot fordítanak a környezeti nevelésre. Az intézménynek több testvériskolája is van Horvátországban és Szlovéniában, húsz éve nagyon jó kapcsolatot ápol az eszéki Mezőgazdasági Középiskolával, Rakican és Pitomaca középiskolái új partnerek.

Az iskolát 1964. január 1-én alapította a Földművelésügyi Minisztérium. Több átépítés, szervezeti átalakítás után, a Zrínyi Miklós utcában, az arborétum keleti széléből leválasztott telken található épület és intézmény 2002-ben nyerte el jelenlegi formáját, 2008 szeptember 1-től, pedig mint az FVM DASzk Szakképző Iskola Sellyei tagiskolája működik tovább. A tanügyi épületbe belépve egy félkör alakú aulába kerül a látogató, beljebb tizenöt szaktanterem és egy tárgyalóterem található. A tanórákon a tanulók 62 számítógépet használhatnak, valamennyi számítógép internet eléréssel rendelkezik. Az épület harmadik szintjén helyezkednek el a tanügyi igazgatási irodák. A gazdasági hivatal irodái az elő udvar felől a földszinten találhatók. A Zrínyi utca végén találhatók a tanműhelyek és a volt leány kollégium épülete. Az arborétumon keresztül sétálva, lehet eljutni a park északi részén álló Draskovics kastélyhoz, mely a fiú és lány kollégiumnak, az étkezdének és a konyhának ad helyet. Sellye keleti határában a pécsi út mellet található az Oktató farm, ahol a tanulók a szarvasmarha és a sertéstenyésztés területén szerezhetnek gyakorlatot . Korszerű terményszárító és takarmánykeverő segíti a modern állattartás ismereteinek elsajátítását.


Elérhetőségek


Igazgató: Simon Éva
Cím: 7960 Sellye, Zrínyi u. 2.
Telefon: +36/73/480-234
Fax: +36/73/480-388
E-mail: szakkepzo.sellye@gmail.com
Web: mezogazd-sellye.sulinet.hu